Åpenhetsloven

The Transparency Act

STATEMENT REGARDING OSKAR PEDERSEN’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND COMPLIANCE WITH THE NORWEGIAN TRANSPARENCY ACT (ÅPENHETSLOVEN)

1. About Oskar Pedersen

Oskar Pedersen AS ("OP" or Oskar Pedersen") is a family-owned company in its fourth generation and has supplied quality goods since its establishment in 1925. OP has seven employees, and its head office is located in Kristiansand, Norway. OP is owned by Top1 Holding AS (100%).

OP grew from being a ship chandler to become a major supplier of substances, doing business in several sectors and with customers in both offshore- and marine-based activities. In the 1990s, OP shifted focus toward supplying operative solutions for the governments in the Scandinavian countries. This includes supply of uniforms, tents, tactical gear, operative solutions, and various equipment to public customers, including the military and the police.

The company has no production of its own, but serves as e.g tender advisors, bid managers, contract managers, and marketing agents for manufacturers/suppliers in regards to the customers, who are the public sector. After almost three decades honing this expertise, OP has become highly competent and competitive within this niche.

2. How Oskar Pedersen works to ensure human rights and corporate social responsibility

Our ambition is to be a leading company within both social- and environmental awareness, and we are dedicated to strengthening corporate social responsibility and sustainability throughout all of our supply chains. As a contractor for textile products for several government customers we always cognizant of the historic risk of poor working conditions and non-ethical work practices within the textile industry.

Our goal is to ensure confidence for our customers and ourselves that Oskar Pedersen’s supply chains is 100% ethical and 100% in compliance with any, and all applicable CSR requirements.

Oskar Pedersen’s quality management system provides guidelines and work processes to vet, review, and perform due diligence of our business partners where the industry, location or circumstances deems there to be an inherent risk of breach of human rights and non-acceptable working conditions.

These guidelines includes, but are not limited to, the following:

• A cohesive bid/sales process that includes risk reviews.
• Vetting and review of potential manufacturers and suppliers.
• Procedures for informing stakeholders and seek professional guidance for mitigating actions in accordance with the Norwegian transparency act.

Our due diligence reviews are performed by business intelligence experts, and can be tiered and scaled to accommodate the risk at hand and/or customer requirements.

Oskar Pedersen’s standard terms and conditions contains requirements for our partners to comply with all relevant conventions and international standards regarding human rights, worker rights and anti-corruption practices. Further, OP has in place guidelines to ensure human rights and decent working conditions within the company.

3. Findings and measures

OP's business activities in Norway primarily consists of administrative and sales activities, and OP has not identified any risks relating to human rights and decent working in connection with these activities. The employees have a good working environment, and they have employment contracts in accordance with applicable labour legislation.

Given the low risks associated with the business operations in Norway, OP has prioritized to allocate greater effort towards conducting due diligence assessments of the supply chains, hereunder in particular textile manufacturers, and cut and trim providers.

Considering OP's activities, the following risks are deemed to be of utmost relevance in terms of human rights and decent working conditions:

• Wages and compensation
• Migrant workers/third-party workers
• Working hours
• Health and safety
• Previous regulation and litigation actions
• Board member’s/owner’s previous history of unsatisfactory working conditions
• Civil and political rights
• Country-risk

The due diligence assessments of the supply chains has consisted of conducting a due diligence screening based on a risk-based approach, which included several of OP's most important production partners in both Europe and Asia. During this screening no significant risks or actual adverse impacts relating to human rights and decent working conditions were identified. Further, no tangible risks that required actions were located during this screening.

However, while no significant risks or actual adverse impacts related to human rights and decent working conditions have been uncovered so far, Oskar Pedersen remains committed to conducting ongoing due diligence assessments to identify and promptly resolve any significant risk or actual adverse impacts that may be revealed during the process. Further, Oskar Pedersen has in place tools and action plans to conduct further due diligence assessments if necessary based on the findings made in the initial assessment phase.

If any instances of unacceptable human rights violations or working conditions are to be uncovered, Oskar Pedersen has implemented action plans to effectively address and guide the affected parties in achieving satisfactory working conditions in compliance with OP's standards. These actions may include contractual remedies stipulated in OP's contracts and action plans that are integrated into OP's quality system.

REDEGJØRELSE FOR OSKAR PEDERSENS SAMFUNNSANSVAR, AKTSOMHETSVURDERINGER OG ETTERLEVELSE AV ÅPENHETSLOVEN

1. Om Oskar Pedersen

Oskar Pedersen AS ("OP" eller Oskar Pedersen") er et familieeid selskap i fjerde generasjon og har levert kvalitetsvarer siden etableringen i 1925. OP har syv ansatte, og har kontor og forretningsadresse i Kristiansand, Norge. OP eies av Top1 Holding AS (100%).

OP vokste fra å være en skipshandler til å bli en stor leverandør av stoffer, med virksomhet i flere sektorer og med kunder innen både offshore- og skipsbaserte aktiviteter. På 1990-tallet flyttet OP fokus mot å levere operative løsninger for myndighetene i de skandinaviske landene. Dette inkluderer levering av uniformer, telt, taktisk utstyr, operative løsninger og diverse utstyr til offentlige kunder, inkludert militæret og politiet.

Selskapet har ingen egen produksjon, men fungerer som for eksempel anbudsrådgivere, anbudsansvarlige, kontraktsansvarlige og markedsagenter for produsenter/leverandører i forhold til kundene, som er offentlig sektor. Etter nesten tre tiår å finpusse denne ekspertisen, har OP blitt svært kompetent og konkurransedyktig innenfor denne nisjen.

2. Hvordan Oskar Pedersen jobber for å sikre ivaretakelse av menneskerettigheter og samfunnsansvar

Vår ambisjon er å være et ledende selskap innen både sosial- og miljøbevissthet, og vi er dedikerte til å styrke samfunnsansvar og bærekraft i alle våre leverandørkjeder. Som entreprenør for tekstilprodukter for flere offentlige kunder er vi alltid klar over den historiske risikoen for dårlige arbeidsforhold og ikke-etiske arbeidspraksis innen tekstilindustrien.

Vårt mål er å sikre tillit for våre kunder og oss selv om at Oskar Pedersens forsyningskjeder er 100 % etiske og 100 % i samsvar med alle gjeldende CSR-krav.

Oskar Pedersens kvalitetsstyringssystem gir retningslinjer og arbeidsprosesser for å vurdere, gjennomgå og utføre due diligence av våre forretningspartnere der bransjen, stedet eller omstendighetene anser det for å være en iboende risiko for brudd på menneskerettigheter og ikke-akseptable arbeidsforhold.

Disse retningslinjene inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

• En helhetlig bud/salgsprosess som inkluderer risikovurderinger.
• Bakgrunnssjekker og gjennomgang av potensielle produsenter og leverandører.
• Prosedyrer for å informere interessenter og søke faglig veiledning for avbøtende handlinger i henhold til den norske åpenhetsloven.

Våre due diligence-gjennomganger utføres av business intelligence-eksperter, og kan trinnvises og skaleres for å imøtekomme risikoen og/eller kundenes krav.

Oskar Pedersens standardvilkår inneholder krav til våre partnere om å overholde alle relevante konvensjoner og internasjonale standarder angående menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjonspraksis. Videre har OP på plass retningslinjer for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i selskapet.

3. Eventuelle funn og tiltak

OPs virksomhet i Norge består i hovedsak av administrasjons- og salgsvirksomhet, og OP har ikke identifisert noen risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendig arbeid i forbindelse med disse aktivitetene. De ansatte har et godt arbeidsmiljø, og de har arbeidsavtaler i henhold til gjeldende arbeidslovgivning.

Gitt den lave risikoen knyttet til forretningsdriften i Norge, har OP prioritert å sette av større innsats for å gjennomføre due diligence-vurderinger av leverandørkjedene, herunder spesielt tekstilprodusenter, og sy- og tilpasningstjenester.

Med tanke på OPs aktiviteter anses følgende risikoer å være av ytterste relevans når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

• Lønn og kompensasjon.
• Migrantarbeidere/tredjepartsarbeidere.
• Arbeidstid.
• Helse, miljø og sikkerhet (HMS).
• Tidligere regulering og rettstvister.
• Styremedlems/eiers tidligere historie med utilfredsstillende arbeidsforhold.
• Sivile og politiske rettigheter.
• Landsrisiko.

Due diligence-vurderingene av leverandørkjedene har bestått i å gjennomføre en due diligence-screening basert på en risikobasert tilnærming, som inkluderte flere av OPs viktigste produksjonspartnere i både Europa og Asia. Under denne screeningen ble det ikke identifisert noen betydelige risikoer eller faktiske negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre ble det ikke funnet noen konkrete risikoer som krevde handlinger under denne screeningen.

Men selv om ingen vesentlige risikoer eller faktiske negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har blitt avdekket så langt, er Oskar Pedersen fortsatt forpliktet til å gjennomføre pågående due diligence-vurderinger for å identifisere og umiddelbart løse eventuelle betydelige risikoer eller faktiske negative konsekvenser som kan bli avslørt. under prosessen. Videre har Oskar Pedersen på plass verktøy og handlingsplaner for å gjennomføre ytterligere due diligence-vurderinger om nødvendig basert på funnene gjort i den innledende vurderingsfasen.

Dersom det skal avdekkes noen tilfeller av uakseptable menneskerettighetsbrudd eller arbeidsforhold, har Oskar Pedersen iverksatt handlingsplaner for å effektivt adressere og veilede de berørte parter i å oppnå tilfredsstillende arbeidsforhold i samsvar med OPs standarder. Disse handlingene kan omfatte kontraktsmessige rettsmidler fastsatt i OPs kontrakter og handlingsplaner som er integrert i OPs kvalitetssystem.